Vad gör en Kontrollansvarig?

Jag är med och bistår dig som Byggherre under hela byggprocessen från bygglov till slutbesked och kontrollerar att aktuella myndighetskrav osv uppfylls.

Som Kontrollansvarig upprättar jag ett kontrollsystem enligt Plan och bygglagen som enklast beskrivs genom att jag kontrollerar att entreprenörer och sakkunniga har dokumenterat och kontrollerat det dom utfört.

Detta kontrollsystem utgörs av en sk kontrollplan där det framgår vilka kontroller som skall utföras.

Entreprenörer och sakkunniga upprättar erforderlig dokumentation som egenkontroller och sakkunnig utlåtanden som vid färdigställandet av aktuellt arbetsmoment överlämnas till Kontrollansvarige för granskning och godkännande.

Det är entreprenören som tar ansvar för sitt egna arbete över hur och att arbetsmomentet utförts genom sin egenkontroll och övrig dokumentation.

Exempel på vad som skall finnas med på egenkontroll eller annan dokumentation är att entreprenören skall ansvara för att tex fuktmätningar utförts innan de bygger igen väggar och att rätt fall på golv i våtrum föreligger osv.

Det bygger alltså på att var entreprenör skall ansvara för att det arbetsmoment den utfört är korrekt enligt gällande normer och lagar, där av namnet egen kontroll.

Vissa kontroller görs även via obligatoriska platsbesök vid utvalda moment då man även stämmer av hur egenkontroller och övrig dokumentation sköts.

När all nödvändig underbyggd dokumentation till kontrollplanen kommit till mig som kontrollansvarig så lämnas kontrollsystemet in till byggnadsnämnden för att ansöka om att få ett slutbesked utfärdat.